คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรภาวะผู้นำระดับบริหารศักยภาพสูง                                 

Executive Leadership Course
(On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offine : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

 

 

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่น 2

Data Analytics in Management Decision Making Course #2 (Hybrid Learning)

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offine : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

หลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าให้รักและภักดีในแบรนด์                   

Building Customer Loyalty to Customer Advocacy Course (Hybrid Learning)

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offine : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมีนาคม2566

หลักสูตร Design Thinking เพื่อนวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ                                  

Design Thinking: Breakthrough Innovation & Business Strategy Course (On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

Offline : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 3

Digital HR Transformation Strategy Course #3 (Hybrid Learning)

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offine : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 7                   

Data Governance and Personal Data Protection Course #7 (Hybrid Learning)

วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offine : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนเมษายน2566

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 3                                 

Digital Marketing Analytics for Growth Course#3
(Hybrid Learning)

วันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offline : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

หลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร รุ่น 3    

Cyber Security Leadership for Executives Course #3 (Hybrid Learning)

วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566 (รูปแบบการอบรม Hybrid)

Offline : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

Online : Zoom Meeting

 

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง                  

Leading Change Management Course
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 26 – 27 เมษายน 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

Offline : โรงแรมเมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24

 

 

ข่าวสารและบทความ