คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกรกฎาคม2567

Deep Dive Generative AI & Chat GPT for Total Marketing Solutions #3

หลักสูตรเจาะลึกทักษะการใช้ Generative AI & Chat GPT เพื่องานการตลาดแบบครบวงจร รุ่น 3
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2567

On-Site : ณ ห้องปทุมมา ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออกที่ 4)

 

Digital HR Transformation Strategy #5

หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากร มนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 5
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2567

On-Site : ณ ห้องปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4

 

B to B Marketing Strategies in Actions #2

กลยุทธ์การตลาด B to B แบบเข้มข้น รุ่น 2

(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2567

On-Site : ณ ห้องปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนสิงหาคม2567

Data Governance and Personal Data Protection #9

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล รุ่น 9 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

Leading Change Management #2

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ ขั้นสูง รุ่น 2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม

On-Site : ณ ห้องปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

Breakthrough Customer Experience CX Strategy #3

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ รุ่น 3 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุม สุขุมวิท 3 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกันยายน2567

Building the Winning & Sustainable Brand #2

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน รุ่น 2

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุม สุขุมวิท 3 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

Creating Agile Enterprise Architecture Intensive #4

หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจล์ รุ่น 4

วันที่ 10-11 กันยายน 2567

On-Site : ณ ห้องปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

Design Thinking With AI for Breakthrough Innovation #2

หลักสูตรการคิดเชิงออกแบบด้วย AI เพื่อสุดยอดนวัตกรรม รุ่น 2

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรที่เพิ่งจัดผ่านมา

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมกราคม 2567

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่น 3

Data Analytics in Management Decision Making #3 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2567

On-Site : ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ รุ่น 2

Breakthrough Customer Experience (CX) Strategy #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2567

On-Site : ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ(BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน รุ่น 2

Purposeful Marketing & Communication for Sustainability Impact #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2567

On-Site : ห้องประชุมสุขุมวิท 3 ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารในยุค AI รุ่น4                              

Cyber Security for Executives in AI Era #4
(On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567

On-Site : ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรเจาะลึกทักษะการใช้ Generative AI & Chat GPT เพื่องานการตลาดแบบครบวงจร

Deep Dive Generative AI & Chat GPT for Total Marketing Solutions (On – Site เท่านั้น!!)

 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้ทรงพลังในยุคดิจิทัล รุ่น 4                

Strategic Corporate Communication in Digital Age #4 (On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

On-Site : ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมีนาคม 2567

หลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยการมนุษย์ขององค์กรอย่างมีแบบแผน รุ่น 2                              

People Analytics : Transforming People for Effective Management #2 (On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 3 ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24

 

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด B2B แบบเข้มข้น รุ่น 2                        

B2B Marketing Strategies in Action #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 12, 13 และ 14 มีนาคม 2567 (3 วัน)

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

หลักสูตรการบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล

Change Management for Digital Transformation (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนเมษายน 2567

Digital Marketing Strategy in 5.0 ERA #2

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดโลกยุคดิจิทัล 5.0 รุ่น 2
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 1 – 2 เมษายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 3 ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24

 

Generative AI for Business New Growth #5

หลักสูตร Generative AI เพื่อการเติบโตใหม่ของธุรกิจ
รุ่น 5
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 23 – 24 เมษายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

Internet of Things (IoTs) for Business Opportunities

หลักสูตร Internet of Things เพื่อยกระดับโอกาสทางธุรกิจ
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 25-26 เมษายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

Deep Dive Generative AI & Chat GPT for Total Marketing Solutions #2

หลักสูตรเจาะลึกทักษะการใช้ Generative AI & Chat GPT เพื่องาน การตลาดแบบครบวงจร รุ่น 2
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 25 – 26 เมษายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนพฤษภาคม 2567

The Strategy of Sales Analytics to Drive Growth

หลักสูตรกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขายอย่างมี แบบแผน และเหนือชั้น (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมสุขุมวิท ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24

 

Advanced Negotiation Strategies for Executive

หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาต่อรองขั้นสูงสำหรับผู้บริหาร (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

Data and AI-Driven Strategy Organisation #2

หลักสูตรองค์กรที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รุ่น 2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมิถุนายน 2567

Strategies for Innovation-Driven Organization

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างองค์กรยุคใหม่ด้วยนวัตกรรม (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

The Essential of Marketing 6.0 Management 101    

หลักสูตร 101 หัวใจสำคัญการตลาดโลกใหม่ 6.0
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมสุขุมวิท 3 ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว สุขุมวิท 24

 

Data Analytics in Management Decision Making #4

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับ ผู้บริหาร รุ่น 4 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567

On-Site : ณ ห้องประชุมปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

 

ข่าวสารและบทความ