คณะกรรมการที่ปรึกษา

คุณเวทางค์ พ่วงทรัพย์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คุณเมธินี เทพมณี

อดีต เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณกลินท์ สารสิน

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ

หัวหน้าภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณกัลยา แสวงหาบุญ

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย