ลงทะเบียน Deep Dive Generative AI & Chat GPT for Total Marketing Solutions #2

  ลงทะเบียนออนไลน์

  1. ชื่อ *
  นามสกุล *
  ตำแหน่ง *
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  อาหาร

  E-mail *
  Tel.มือถือ *
  2. ชื่อ
  นามสกุล
  ตำแหน่ง
  ชื่อ
  นามสกุล
  อาหาร

  E-mail
  Tel.มือถือ
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก (หน่วยงาน)
  โปรดระบุ*
  หากเลือก สาขา โปรดระบุ
  หน่วยงาน*
  ที่อยู่(สำหรับออกใบเสร็จ) *
  เบอร์โทรศัพท์ *
  โทรสาร *
  ผู้ประสานงาน
  อีเมลผู้ประสานงาน
  ข้าพเจ้ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและอีเมลจากการลงทะเบียนนี้แก่ บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานร่วมสนับสนุน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนผ่านทางอีเมล รวมไปถึงจัดเก็บและนำไปวิเคราะห์ด้านการตลาด