เผย 13 สาเหตุ ทำไมการพัฒนาด้าน Data ถึงล้มเหลว!!

เผย 13 สาเหตุ ทำไมการพัฒนาด้าน Data ถึงล้มเหลว!!

 1. หน่วยงานทางธุรกิจไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง
 2. มุ่งทำเป็นทฤษฎีมากเกินไป
 3. มองเป็นเรื่องทันสมัย ทำให้ดูแล้วเป็นองค์กรแห่งอนาคต
 4. ขาดผู้ที่เข้าใจในการวางภาพรวม Enterprise Architecture และ Enterprise Data Strategy จึงทำให้เกิด Data Silo ในองค์กรอย่างมาก จึงยากในการรวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล
 1. ขาด Data Owner หรือไม่ได้กำหนด Data Owner จึงทำให้ Data Lake ทำขึ้นมา แต่ไม่มีการดูแลต่อเนื่อง
 1. ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแผนก IT แต่เพียงผู้เดียว
 2. ขาดเงิน หรืองบประมาณที่เพียงพอ
 3. Data Source มีคุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาโมเดล
 1. ให้ความหวังสูงกับโครงการ Data Analytics มากเกินไป (Over Promising)
 1. ขาดความเข้าใจด้าน Data Privacy, Data Security และ Data Velocity
 1. คิดว่า Data Driven ก็พอ (จริงๆต้องทำให้เป็น Purpose Driven)
 1. ขาดการกำหนด Time Boxing ของ Sandbox หรือ Innovation Project
 1. ผู้นำทำตามผู้อื่น โดยหาเป้าหมายของตัวเองไม่เจอ